The Breakup Guru (Fen Shou Da Shi) (NR)

Comedy 114 June 27, 2014

Deng Chao plays Mei Yuangui, a professional "Breakup Guru", who is hired by a client to end a relationship with Ye Xiaochun (Yang Mi). But his penchant and skill at breaking up couples without complication and worry is put to the test when a battle of wits ensues with Xiaochun, risking his reputation and setting up the ultimate test of his services!

Deng Chao, Yu Baimei Deng Chao, Yang Mi, Liang Chao, Xu Kejia, Liu Yan, Na Zha, Qin Yue, Luan Yuahhui, Zhao Manzhu, Deng Xuedong Yu Baimei Yu Baimei, Chan Chi Leung China Lion Film Distribution

Newsletters

All-access pass to the top stories, events and offers around town.

  • Top Stories
    Send:

Newsletters

All-access pass to top stories, events and offers around town.

Sign Up >

No Thanks!

Remind Me Later >