Midnight Eagle (Middonaito Îguru) (NR)

Action/Adventure 131 December 7, 2007
Izuru Narushima Tatsuya Fuji, Yoshihiko Hakamada, Ken Ishiguro, Nao Omori, Takao Osawa, Yuko Takeuchi, Hiroshi Tamaki, A-Saku Yoshida Yasuo Hasegawa, Kenzaburo Iida, Tetsuo Takashima Strand Releasing