Wasani House

663 NW 62nd St. Miami, FL
Miami, FL 33150